25
feb

Reactie ZON op brief wethouder over toekomst Beschermd Wonen

Reactie van ZON over Opvang en Beschermd Wonen n.a.v. brief van wethouder Roos van Gelderen over dit onderwerp.

ZON heeft met belangstelling kennis genomen van de uitgebreide brief over de ontwikkeling van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van wethouder Roos van Gelderen uit Leiden   Het voorgestelde beleid ten aanzien van deze twee onderwerpen heeft grote gevolgen voor de regiogemeenten maar natuurlijk ook voor de cliënten die nu en straks gebruik maken van deze ondersteuningsmogelijkheden.

De decentralisatie van de voorzieningen voor maatschappelijke en vrouwenopvang met daarbij de ruime overgangstermijn biedt volgens stichting ZON veel mogelijkheden om mensen lokaal vroegtijdig en met behoud van het (sociale) netwerk binnen een kleinschalige voorziening ondersteuning te bieden.

Als het om beschermd wonen gaat heeft stichting ZON wel enige zorgen die we graag aan de betrokkenen voor willen leggen. Allereerst wil ZON het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk de zorg aan huis krijgen onderschrijven.  Echter voor een substantiële groep mensen kan het juist de thuissituatie zijn die medeoorzaak is van een ontregeling; voor cliënt, mantelzorgers en omgeving is het juist goed als deze situatie (soms langdurig) doorbroken wordt en zorg en ondersteuning elders worden geboden.

De toename van het aantal meldingen door politie en wooncorporaties over verwarde personen, waarbij een link wordt gelegd naar de afbouw van bedden in de ggz en de extramuralisering, geeft aan dat er ook een maatschappelijke keerzijde zit aan het principe van zorg aan huis.

Met de vermindering van het aantal beschermd wonen voorzieningen zal voor een groep cliënten de overgang van een (langdurige) opname in een kliniek naar de thuissituatie worden vergroot. Hoewel stichting ZON erkent dat de doorstroming bij beschermd wonen een probleem is biedt beschermd wonen wel de mogelijkheid voor cliënten om stapsgewijs de terugkeer naar de maatschappij te maken. De moeizame doorstroming toont al aan dat dit een ingewikkeld herstelproces is. Voor een groep cliënten zal het ontbreken van deze tussenstap simpelweg een te grote overgang betekenen waardoor zij of onnodig lang binnen een kliniek moeten verblijven (die daardoor natuurlijk ook dichtslibt) of te snel de stap naar zelfstandig wonen moeten nemen, met groot risico op ontregeling en terugval.

 

Beschermd_Wonen

 

Stichting ZON adviseert dan ook om de beschermd wonen functie voor een deel te behouden voor met name bovenstaand genoemde doelgroepen.

Er is nog een aantal aspecten waar op dit moment onvoldoende aandacht aan wordt geschonken in het voorgestelde beleid;

  • Eenzaamheid

De beschermd wonen voorzieningen zijn veelal groepswoningen waarbij cliënten contact hebben met en steun hebben aan medebewoners. Daarbij zal het aantal momenten waarop begeleiding in huis aanwezig is groter zijn bij een groep dan wanneer iemand alleen thuis woont. Zelfstandig wonen kan leiden tot eenzaamheid, waarvan de nadelige gevolgen voor het herstel evident zijn.

  • Stigma

Om de bereidheid van onze samenleving te vergroten om mensen die “ander” gedrag kunnen laten zien in hun omgeving op te nemen zal er in het verbeteren van de beeldvorming ten aanzien van psychische aandoeningen, verslaving en dakloosheid geïnvesteerd moeten worden.  Stichting ZON adviseert om op dit gebied een actief beleid te formuleren, waarbij het geven van voorlichting (door ervaringsdeskundigen) en de ontmoeting de belangrijkste pijlers zouden moeten zijn.

  • Privacy

Met de toename van de zorg aan huis en waardoor steeds meer organisaties bij mensen aan huis komen ontstaat er een steeds grotere behoefte om gegevens (digitaal) uit te wisselen. Stichting ZON wil benadrukken dat een dergelijke uitwisseling alleen met instemming van de cliënt en vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zou moeten geschieden.

Stichting ZON adviseert ook om in het beleid nadrukkelijker dan nu geformuleerd onderscheid te maken tussen de bestaande groep cliënten die gebruik maakt van beschermd wonen en de toekomstige groep die zich aanmeldt voor deze ondersteuning.

Ten aanzien van het zittende bestand wordt nu aangegeven dat deze ‘in het tempo dat past bij hun mogelijkheden’ geleidelijk uitstroomt. De zorg van ZON is hoeveel druk hierop komt te staan? Er zijn verschillende voorbeelden bekend van cliënten die in het belang van de doorstroming gestimuleerd werden om naar een vorm van zelfstandig wonen door te stromen. Echter, voor hen bleek dit dermate ontregelend dat zij een zeer ernstige terugval kregen met langdurige klinische opnames tot gevolg. Stichting ZON zou op zijn minst de toevoeging willen zien dat eventuele uitstroming plaats vindt wanneer de cliënt dit zelfwenst.

Daarnaast zou er ook over alternatieve vormen van beschermd wonen kunnen worden nagedacht, waarbij de zorg door FACT-teams kan worden op- en afgeschaald.

In de brief wordt aangegeven dat er gewerkt gaat worden aan een visie op beschermd wonen. Hoewel het een open deur is, vraagt stichting ZON nadrukkelijk dat het cliëntenperspectief in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van deze visie wordt betrokken. Ons inziens moet zonder meer worden vermeden dat deze ontwikkeling wordt beperkt tot een algemene consultatieronde wanneer de visie in concept aan de stakeholders ter becommentariëring wordt voorgelegd. Stichting ZON is uiteraard bereid om hieraan medewerking te verlenen.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd en altijd bereid deze reactie nader toe te lichten, teken ik,

Namens stichting ZON

Met vriendelijke groet

Bart Smith

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...